เมนูรายงานข้อมูล
จำนวนผู้ป่วยที่บันทึกในระบบ

รายงานข้อมูลระดับจังหวัด ของจังหวัด

      

จังหวัด
คาดการผู้ป่วย
จากรายงานความชุก
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี 2554
จำนวน ร้อยละ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าปี 2555
(รอบ 9 เดือนแรก)
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารวมทั้งสิ้น
(สะสมถึง 30 มิ.ย. 55)
จำนวน ร้อยละ

ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ